Strona g?wna Informacje o firmie


Laboratorium Protetyczne Techdent powsta?o w 1991 roku. Obecnie w?a?ciciele zdecydowali si? przenie?? laboratorium do nowego obiektu urzeczywistni? wizje i marzenia.

Nowe wn?trze laboratorium jest nie tylko zmodernizowane i dostosowane do najwy?szych standardw europejskich, ale rwnie? jego wystrj zosta? wykreowany w sposb nietuzinkowy i artystyczny. Idealnie dobrana kolorystyka, meble oraz o?wietlenie jak rwnie? obrazy sprawiaj?, i? nowa siedziba laboratorium ma niepowtarzalny i przyjazny klimat.

Celem w?a?cicieli przy pracach nad wizerunkiem laboratorium by?o przede wszystkim osi?gni?cie takiego efektu, ktry wp?yno?by na maksymalny rozwj inwencji twrczej wszystkich osb bior?cych udzia? w realizacji prac protetycznych o najwy?szej jako?ci.

Przyjazny i ciep?y klimat zosta? stworzony z my?l? o pacjentach i lekarzach stomatologach odwiedzaj?cych Techdent. Jasne i przestrzenne pomieszczenia laboratorium, cicha muzyka w tle, ?wie?e kwiaty wp?ywaj? pozytywnie na nastrj pacjentw i lekarzy, co jednocze?nie pomaga wysoko wykwalifikowanym pracownikom realizowa? prace protetyczne o najwy?szej jako?ci i o najwy?szych rezultatach estetycznych.